Printbox Latvia PRIVĀTUMA POLITIKA

Pārzinis un tā kontaktinformācija

Personas datu apstrādes pārzinis ir SIA Printbox Latvia (turpmāk – Printbox Latvia), vienotās reģistrācijas Nr. 40203223175, juridiskā adrese Lielvārdes nov., Lielvārde, Raiņa iela 30, LV-5070.

Printbox Latvia kontaktinformācija ar personas datu apstrādi saistītajos jautājumos ir: printboxlv@gmail.com, tālr. 27737802.

 

Privātuma politikas piemērošanas sfēra

Personas dati ir jebkāda informācija par identificētu vai identificējamu fizisku personu, tai skaitā vārds, uzvārds, tālr. nr, e-pasta adrese, videonovērošanas ieraksti.

 

Privātuma politiku piemēro privātuma un personas datu aizsardzības nodrošināšanai attiecībā uz:

Fiziskajām personām – klientiem (tajā skaitā, potenciālajiem, bijušajiem un esošajiem) un Printbox Latvia darbiniekiem;

Printbox Latvia veikaliem, biroju un citu telpu apmeklētājiem, tajā skaitā, attiecībā uz kuriem tiek veikta videonovērošana;

Printbox Latvia mājaslapas apmeklētājiem.

Printbox Latvia rūpējas par Klientu privātumu un personas datu aizsardzību, ievēro Klientu tiesības uz personas datu apstrādes likumību saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem – Fizisko personu datu aizsardzības likumu, Vispārīgo datu aizsardzības regulu un citiem piemērojamajiem tiesību aktiem privātuma un datu apstrādes jomā.

Privātuma politika ir attiecināma uz datu asptrādi neatkarīgi no tā, kādā formā un/vai vidē klients sniedz personas datus (Printbox Latvia mājaslapā, e-pastā, papīra formātā vai telefoniski) un kādās uzņēmuma sistēmās vai papīra formā tie tiek apstrādāti.

 

Personas datu apstrādes nolūki

Printbox Latvia apstrādā personas datus šādiem nolūkiem:

klienta identificēšanai;

klientu apkalpošanai;

pasūtījumu piegādei;

iebildumu izskatīšanai un apstrādei;

pakalpojumu izmantošanas veicināšanai;

pakalpojumu reklamēšanai jeb komerciāliem nolūkiem;

klientu noturēšanai, lojalitātes celšanai;

norēķinu administrēšanai;

klientu aptauju veikšanai;

informācijas sniegšanai valsts pārvaldes iestādēm un operatīvās darbības subjektiem ārējos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apjomā.

 

Personas datu asptrādes tiesiskais pamats

Printbox Latvia apstrādā Klienta personas datus, balstoties uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:

līguma noslēgšanai un izpildei – lai noslēgtu līgumu pēc klienta pieteikuma un nodrošinātu tā izpildi, sazinoties ar līgumā norādītajām kontaktpersonām;

pasūtījumu izpildei un komunikācijai ar klientu;

saskaņā ar Klienta – datu subjekta piekrišanu;

likumīgās inetresēs – lai realizētu no Printbox Latvia un Klienta starpā pastāvošajām saistībām vai noslēgtā līguma, vai no likuma izrietošas Printbox Latvia likumīgās intereses.

 

Printbox Latvia likumiskās intereses ir:

veikt komercdarbību;

sniegt dokumentu pavairošanas un pēcapstrādes pakalpojumus;

saglabāt Klientu pieteikumus un iesniegumus par pasūtījumu izpildi, piezīmes par to izpildi, tai skaitā, kas veikti izmantojot e-pastu, Printbox Latvia interneta mājaslapās.

analizēt Printbox Latvia mājaslapu, interneta vietņu darbību, izstrādāt un ieviest to uzlabojumus;

veikt darbības klientu noturēšanai un piesaistīšanai;

izstrādāt un attīstīt preces un pakalpojumus;

reklamēt savas preces un pakalpojumus, nosūtot komerciālus paziņojumus;

nosūtīt ziņojumus par līguma izpildes gaitu un līguma izpildei būtiskiem notikumiem, kā arī veikt Klientu aptaujas par precēm un pakalpojumiem un to lietošanas pieredzi;

vērsties valsts pārvaldes un operatīvās darbības iestādēs un tiesā savu tiesisko interešu aizsardzībai.

 

Personas datu apstrāde un aizsardzība

Printbox Latvia apstrādā Klienta datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un Printbox Latvia saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus, tajā skaitā izmantojot tādus drošības pasākumus kā ugunsmūri un ielaušanās aizsardzības un atklāšanas programmas.

 

Personas datu saņēmēju kategorijas

Printbox Latvia neizpauž trešajām personām Klienta personas datus vai jebkādu pakalpojumu sniegšanas un līguma darbības laikā iegūtu informāciju, izņemot:

ja attiecīgajai trešajai personai dati jānodod noslēgtā līguma ietvaros, lai veiktu kādu pakalpojuma vai līguma izpildei nepieciešamu funkciju (piemēram, piegādi) saskaņā ar Klienta skaidru un nepārprotamu piekrišanu;

ārējos normatīvajos aktos paredzētajām personām pēc viņu pamatota pieprasījuma, ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā;

 

Personas datu glabāšanas ilgums

Printbox Latvia glabā un apstrādā Klienta personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:

tikai tik ilgi, kamēr ir spēkā ar Klientu noslēgtais līgums un nav mainījusies līgumā norādītā kontaktpersona;

kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Printbox Latvia vai Klients var realizēt savas leģitīmās intereses;

kamēr kādai no pusēm pastāv juridisks pienākums datus glabāt;

kamēr ir spēkā Klienta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.

Pēc tam, kad 10. punktā minētie apstākļi izbeidzas, Klienta personas dati tiek dzēsti.

 

Piekļuve personas datiem un citas Klienta tiesības

Klientam ir tiesības saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju saistībā ar viņa datu apstrādi.

Klients var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu elektroniskā pasta veidā, rakstot uz printboxlv@gmail.com.

Saņemot Klienta pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu, Printbox Latvia izvērtē pieprasījumu un izpilda to saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

Printbox Latvia atbildi Klientam nosūta elektroniski uz viņa norādīto e-pasta adresi.

Printbox Latvia nodrošina datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar normatīvajiem aktiem un Klienta iebildumu gadījumā veic lietderīgās darbības, lai iebildumu atrisinātu. Tomēr, ja tas neizdodas, Klientam ir tiesības vērsties uzraudzības iestādē – Datu valsts inspekcijā.

Klienta piekrišana datu apstrādei un tiesības to atsaukt Klienta

Klients piekrīt savu datu apstrādei, kas nepieciešami saziņai ar Klientu par sadarbības iespējām un/vai pasūtījuma izpildes gaitu.

Veicot pasūtījumu elektroniski (e-pasts), Klients piekrīt savu datu apstrādei, kas nepieciešami, lai sazinātos ar klientu par pasūtījumu izpildi.

Dati, kas var tikt apstrādāti – vārds, uzvārds, tālr.nr., e-pasta adrese, piegādes adrese, ja tāda nepieciešama.

Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad Klienta piekrišana bija spēkā.

Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem.

 

Saziņa ar Klientu

Printbox Latvia veic saziņu ar Klientu, izmantojot Klienta norādīto kontaktinformāciju (telefona numuru, e-pasta adresi, pasta adresi piegādēm).

 

Komerciāli paziņojumi

Saziņu par komerciāliem paziņojumiem par Printbox Latvia un/vai trešo pušu pakalpojumiem Printbox Latvia veic saskaņā ar ārējos normatīvajos aktos noteikto vai saskaņā ar Klienta piekrišanu.

Klienta dotā piekrišana komerciālu paziņojumu saņemšanai ir spēkā līdz tās atsaukumam. Klients jebkurā laikā var atteikties no turpmākas komerciālo paziņojumu saņemšanas, nosūtot e-pastu uz adresi printboxlv@gmail.com.

Printbox Latvia pārtrauc komerciālo paziņojumu sūtīšanu, tiklīdz tiek apstrādāts Klienta pieprasījums. Pieprasījuma apstrāde ir atkarīga no tehnoloģiskām iespējām, kas var būt līdz 72 h.

 

Citi noteikumi

Printbox Latvia ir tiesības veikt papildinājumus vai grozījumus Privātuma politikā ievietojot tos Printbox Latvia mājaslapā.